تحلیل بنیادی ارزها،کالاها و شاخصهای اقتصادی مربوط به آنها